Voorwaarden &
condities

Yes! Kinderopvang is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteert deze Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vormen een belangrijk onderdeel van de Voorwaarden en condities die onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst die u en Yes! Kinderopvang met elkaar aangaan. Ze horen bij uw contract. Bij het digitaal ondertekenen van het contract gaat u akkoord met de Voorwaarden en condities. De meest recente versie vervangt altijd eventuele voorgaande versies.

Voorwaarden en condities vanaf 01012024

Bijlagen bij voorwaarden en condities

De bijlagen waarnaar we in de voorwaarden en condities verwijzen, vindt u hier:

Opvanglocatie

In het contract hebben wij opgenomen dat we een kind of kinderen op een andere locatie kunnen plaatsen dan de locatie in het contract.  Dit gebeurt alleen als hier een specifieke reden toe is en nadat we u hierover minimaal een maand van tevoren hebben geïnformeerd. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zijn bij een grootscheepse verbouwing van een locatie of door een verhuizing van een kindcentrum waar wij de opvang verzorgen of als er een pand of nieuw kindcentrum beschikbaar komt voor de opvang  of als een kind niet op de huidige, maar wel op een andere, meer-gespecialiseerde, BSO-locatie past.  Wij kunnen dan de locatie van uw contract wijzigen.   

Niet meer welkom op de opvang

In uitzonderlijke gevallen kan Yes! Kinderopvang een kind de toegang tot de opvang (tijdelijk) ontzeggen, eventueel gevolgd door een eenzijdige ontbinding van het contract. Dit is opgenomen in de voorwaarden en condities.   

  • Als een kind zich herhaaldelijk misdraagt en andere kinderen hebben daar last van en het verbetert niet.
  • Als de begeleiding en/of zorg die naar ons oordeel nodig is, niet (meer) aansluit bij onze dienstverlening.
  • Als een kind door nieuw ingetreden of verder ontwikkelde blijvende invaliditeit niet meer in de groep kan functioneren.
  • Als een kind op verzoek van de ouder bij wijze van uitzondering na het bereiken van de vierjarige leeftijd op het kinderdagverblijf mag blijven en het kind blijkt in de praktijk niet in de groep te passen.
  • Als ouders hun betalingsverplichtingen niet nakomen. 
  • Indien ouder/verzorger/begeleider op de locatie ongewenst gedrag vertoont. 

Bij overlijden van het kind is het contract van rechtswege per direct beëindigd.

Schade en aansprakelijkheid

Schade waarvoor Yes! Kinderopvang aansprakelijk gesteld kan worden, is verzekerd. Yes! Kinderopvang beschikt over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze verzekering is van toepassing op de diensten kinderdagverblijf, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. 

Wanneer is Yes! Kinderopvang aansprakelijk?

Yes! Kinderopvang is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid van de instelling, derden (iemand anders dan de instelling) schade ondervindt. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding en meegebrachte spullen zoals bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- speelgoed, fotocamera's, mobiele telefoons, spelletjes en gameboys. Yes! Kinderopvang aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade -in welke vorm dan ook- die niet gedekt wordt door de genoemde WA-verzekering voor bedrijven en waarvoor Yes! Kinderopvang geen daadwerkelijk vergoeding van deze verzekering ontvangt. Tegen de kosten van gebitsbeschadiging en/of tandheelkundige behandeling is Yes! Kinderopvang niet verzekerd c.q. niet aansprakelijk. 

Wettelijke aansprakelijkheid ouders

Als een kind tijdens een bezoek aan het kinderdagverblijf, peuterspeelgroep of buitenschoolse opvang schade aanricht, valt dit onder de particuliere Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de ouders, ook als het kind onder leiding van een personeelslid van Yes! staat. Dit is geregeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Kinderen onder de 14 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders. U dient zelf over een WA-verzekering te beschikken om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als uw kind schade toebrengt aan anderen of aan spullen van anderen.