Toestemmings-verklaring

Onderstaande aspecten voeren wij alleen uit na uw uitdrukkelijke toestemming via deze toestemmingsverklaring. Ook allergieën, medicijngebruik en andere belangrijke informatie maken onderdeel uit van deze toestemmingsverklaring. Deze toestemmingsverklaringen maken onlosmakelijk onderdeel uit van uw opvangcontract.  

Onderstaande aspecten kunt u alleen doorgeven via deze toestemmingsverklaring; een andere wijze van doorgeven is helaas niet mogelijk. 
Wijzigen van de aspecten kan alleen door een nieuwe toestemmingsverklaring in te vullen; alleen de laatst gestuurde toestemmingsverklaring is van kracht; eerdere toestemmingsverklaringen vervallen zodra u een nieuwe toestemmingsverklaring invult en verstuurt. 

  • De toestemmingsverklaring komt in het dossier van uw kind en is zichtbaar voor de medewerkers op de groep en voor u in Mijn opvang. 
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en toestemmingen die u doorgeeft via de toestemmingsverklaring.
  • De cijfers in het formulier verwijzen naar de uitleg eronder. Lees onderstaande uitleg goed door voordat u toestemming of informatie geeft! 


1. Beeld openbaar

Wij maken beeldmateriaal op de groep en locatie en tijdens uitstapjes. Dit materiaal gebruiken we voor publicatie via diverse kanalen, zoals huis-aan-huisbladen, websites, sociale media, posters, flyers, folders, advertenties, en meer. Wij hanteren hiervoor het protocol digitale externe communicatie. Dit protocol vindt u [op deze pagina]. Het materiaal bewaren we in een digitaal fotoarchief waar alleen de medewerkers van de afdeling Marketing & Communicatie toegang toe hebben. We verwijderen het materiaal steeds zo snel mogelijk van andere digitale apparaten. Geeft u ons toestemming om beeldmateriaal van uw kind op deze wijze te verwerken?  Zo ja, zet een vinkje op het formulier. 

De toestemmingen voor verwerking van beeldmateriaal geldt voor de verwerking (maken tot en met verwijderen) door Yes! Kinderopvang. Er zijn momenten waarop we derden betrekken bij een onderdeel van de opvang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zomerfeest, uitstapjes, afzwemmen en andere bijzondere momenten. Op die momenten kunnen derden, bijvoorbeeld ouders, opa/oma, pers, organisaties waarbij we te gast zijn, enz. beeldmateriaal maken en verwerken. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Yes! Kinderopvang! Bij participatie aan de bijzondere momenten gaat u hiermee automatisch akkoord.

2. Beeld Mijn opvang

Wij maken soms beeldmateriaal op de groep en locatie en tijdens uitstapjes. Indien er tijd is publiceren de medewerkers dit materiaal in Mijn opvang. Dit is een afgeschermde omgeving . Alleen u en eventueel ouders van andere kinderen die op het beeldmateriaal staan, kunnen het beeldmateriaal zien. Het beeldmateriaal kan niet gedeeld of opgeslagen worden. We verwijderen het beeldmateriaal steeds zo snel mogelijk van de apparaten waarmee het beeldmateriaal is gemaakt. U kunt het beeldmateriaal daarom ook niet bij ons opvragen. Geeft u ons toestemming om beeldmateriaal van uw kind op deze wijze te verwerken? Zo ja, zet een vinkje op het formulier.   

De toestemmingen voor verwerking van beeldmateriaal geldt voor de verwerking (maken tot en met verwijderen) door Yes! Kinderopvang. Er zijn momenten waarop we derden betrekken bij een onderdeel van de opvang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zomerfeest, uitstapjes, afzwemmen en andere bijzondere momenten. Op die momenten kunnen derden, bijvoorbeeld ouders, opa/oma, pers, organisaties waarbij we te gast zijn, enz. beeldmateriaal maken en verwerken. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Yes! Kinderopvang! Bij participatie aan de bijzondere momenten gaat u hiermee automatisch akkoord.

3. Beeld groep

Wij werken met thema's waarvoor we regelmatig op de groep of locatie gebruikmaken van beeldmateriaal. Soms vragen we om beeldmateriaal van uw kind en zijn/haar familie aan te leveren, soms maken we zelf beeldmateriaal van de kinderen. Geeft u toestemming om beeldmateriaal van uw kind en zijn/haar familie op de groep of locatie te gebruiken? Zo ja, zet een vinkje op het formulier. 

De toestemmingen voor verwerking van beeldmateriaal geldt voor de verwerking (maken tot en met verwijderen) door Yes! Kinderopvang. Er zijn momenten waarop we derden betrekken bij een onderdeel van de opvang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zomerfeest, uitstapjes, afzwemmen en andere bijzondere momenten. Op die momenten kunnen derden, bijvoorbeeld ouders, opa/oma, pers, organisaties waarbij we te gast zijn, enz. beeldmateriaal maken en verwerken. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Yes! Kinderopvang! Bij participatie aan de bijzondere momenten gaat u hiermee automatisch akkoord.

4. Uitstapjes

Geeft u toestemming voor uitstapjes, zodat uw kind mee kan met onze uitstapjes? Zo ja, zet een vinkje op het formulier.   

5. Zelfstandig van de BSO naar huis: zelfstandigheidscontract

Vanaf 9 jaar mogen kinderen zelfstandig de BSO verlaten indien u hiervoor toestemming heeft gegeven via een vinkje op deze toestemmingsverklaring en de toestemmingsverklaring volledig is verwerkt en zichtbaar is voor de groep en voor u in Mijn opvang. Met het geven van de toestemming spreken we een zogenaamd zelfstandigheidscontract af. Daaruit vloeien de volgende contractuele zelfstandigheidsafspraken.  

  • Op het moment dat uw kind naar huis mag, stuurt u via Mijn opvang een berichtje naar de groep. Een telefoontje is niet voldoende.
  • Zodra wij uw berichtje zien, gaan wij uw kind voorbereiden om de BSO-locatie te verlaten.  
  • Op het moment dat uw kind de locatie heeft verlaten, ontvangt u van ons een antwoord op uw berichtje, waarin we laten weten dat uw kind de BSO-locatie heeft verlaten. 
  • Zodra uw kind de BSO verlaat, stopt onze juridische contractuele verantwoordelijkheid. U bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor uw kind, ook als het einde van de contracttijd en de uren waarvoor u betaalt nog niet voorbij zijn op de betreffende dag(en). 
  • Het zelfstandigheidscontract geldt voor de contractuele opvangdagen en eventuele ruildagen en extra dagen; het zelfstandigheidscontract geldt niet voor andere locaties dan de vaste BSO-locatie, dus ook niet bij samenvoegingen. 

6. Zelfstandig buitenspelen

Vanaf 7 jaar mogen kinderen zelfstandig, zonder toezicht, buitenspelen op de BSO-locatie indien u de pedagogisch medewerkers het verantwoord achten, u hiervoor toestemming heeft gegeven via een vinkje op deze toestemmingsverklaring en de toestemmingsverklaring volledig is verwerkt en zichtbaar is voor de groep en u in Mijn opvang.  

7. Slapen met vast sieraad

Kinderen slapen bij Yes! Kinderopvang zonder sieraden om het risico op verwonding en verstikking door een sieraad te voorkomen. Kleine onderdelen kunnen losraken en leiden tot verstikking. Halssieraden kunnen ook in zijn geheel zorgen voor verstikking. Wilt u desondanks toch dat uw kind een sieraad draagt tijdens het slapen? Dat kan alleen als het sieraad niet af kan zonder dat het kapot gaat én met uw uitdrukkelijke toestemming. Een sieraad dat af  kan zonder dat het kapot gaat, doen wij altijd af! Uw toestemming voor sieraden die niet af kunnen zonder dat ze kapot gaan, geeft u door een vinkje te zetten bij 'Slapen met vast sieraad (14)' op dit toestemmingenformulier. Daarmee verklaart u de gevaren te begrijpen en Yes! Kinderopvang op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden bij eventuele gevolgen van het slapen met een sieraad. Geef bij de opmerkingen aan voor welk sieraad u de toestemming geeft.

8. Koppelgroep

Kinderen vanaf 1 jaar verblijven soms en doen soms mee aan activiteiten op een andere groep dan hun stam- of basisgroep. Dit doen ze dan op hun vaste koppelgroep. De koppelgroepen vindt u bij de locatie van uw kind. Verblijven en deelnemen aan activiteiten op de koppelgroep is onderdeel van onze pedagogische visie. Daarom gaat u hier automatisch mee akkoord, tenzij u hier aangeeft waarom u hier niet mee akkoord gaat. 

9. Voeding

Soms mogen kinderen bepaalde voedingsproducten niet eten. Bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn ervoor of uit geloofsovertuiging. Is dat voor uw kind van toepassing? Vul het dan in op het formulier, zodat wij op de hoogte zijn.

10. Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen of zijn er andere medische zaken waarvan wij op de hoogte moeten zijn? Noteer ze dan op het formulier, zodat wij op de hoogte zijn.

11. Wie van de ouders mag uw kind ophalen?

Als ouders gescheiden zijn, kan het soms voorkomen dat slechts één van de ouders het kindje mag ophalen. In dit geval kunt u dit hier aangeven. Wij handelen naar de informatie die u ons hier geeft.

12. Wie van de ouders mag informatie over uw kind ontvangen?

Als ouders gescheiden zijn, kan het soms voorkomen dat wij informatie aan slechts één ouder mogen verstrekken. In dit geval kunt u dit hier aangeven. Wij handelen naar de informatie die u ons hier geeft. Hebben wij geen informatie ontvangen? Dan verstrekken wij beide ouders informatie. Als u en uw (ex-)partner hierover van mening verschillen, hebben wij een gerechtelijke uitspraak of een deel van het ouderschapsplan nodig om de situatie te bepalen, vast te leggen en hiernaar te handelen. Een uittreksel uit het gezagsregister is niet altijd voldoende. Indien wij beschikken over een uittreksel uit het gezagsregister zullen wij, wanneer de andere partner om informatie over het kind vraagt, deze partner vragen om het wettelijk gezag aan te tonen. Indien dit wordt aangetoond, verstrekken wij informatie aan beide ouders, ook al heeft u op het toestemmingsformulier anders ingevuld.