Veiligheid &
pedagogiek


In een veilige en gezonde omgeving dagen we kinderen uit om zich te ontwikkelen en een fijne tijd te hebben bij ons op de opvang.  Bij alles wat we doen, zijn de kinderen het uitgangspunt. Kinderopvang moet draaien om de kinderen, vindt Yes!, want u vertrouwt ons uw dierbaarste bezit  toe. Daarom vangen wij uw kinderen niet alleen op in een fysiek en emotioneel veilige omgeving, maar begeleiden en stimuleren we ze ook in hun ontwikkeling. Op deze manier biedt kinderopvang een belangrijke meerwaarde voor kinderen. Ze krijgen bijvoorbeeld spelenderwijs een stimulans om zich voortdurend te ontwikkelen en leren alleen en samen spelen. Ook aan individuele aandacht ontbreekt het de kinderen bij Yes! niet. Een vast dagprogramma wisselen we af met het flexibel inspelen op de behoefte van kinderen. Alles in een bijzonder prettige sfeer! 

Grip op veiligheid

Risico-inventarisaties

In alle groepen voeren we jaarlijks inventarisaties uit met het oog op de veiligheids- en gezondheidsrisico's. Aan de hand van een vragenlijst controleren we dan welke risico's kinderen kunnen lopen -bijvoorbeeld in de groep, buiten en bij het sanitair- en in welke mate een risico aanwezig is. De uitkomsten dienen als basis voor een plan van aanpak. Hierin staat welke risico's we moeten voorkomen en welke als aanvaardbaar beschouwd worden. Informatie hierover kunt u inzien op de locatie.  

Kinder-EHBO

Tijdens de opvang is er altijd iemand aanwezig met een certificaat kinder-EHBO. Een groot deel van onze medewerkers bezit dit certificaat.  

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe is gericht op het voorkomen van seksueel misbruik, het verkleinen van de kans op kindermishandeling en het beperken van andere veiligheidsrisico’s. Minimaal twee volwassenen moeten op het kinderdagverblijf en peuterspeelgroep toezicht kunnen houden op de kinderen. Voor de BSO geldt het vierogenprincipe niet. Een beroepskracht (in opleiding) mag de werkzaamheden op de groep dus alleen verrichten als een andere volwassene de medewerker kan zien of horen. Doordat iedere locatie van Yes! Kinderopvang uniek is in opvangsoort, groepsgrootte en/of bouwkundige aspecten, hebben wij het vierogenprincipe niet alleen organisatiebreed, maar ook per locatie vormgegeven. Deze maatregelen zijn besproken met de oudercommissies en opgenomen in werkplannen en huisregels. Regelmatig evalueren we de maatregelen. Indien nodig stellen we ze bij. U vindt ze op deze website bij de locatie

 • Op locaties waar aan het begin en/of eind van de dag één pedagogisch medewerker aanwezig is, werken we met een codeslot, waardoor ouders te allen tijde binnen kunnen komen. 
 • Tijdens de pauzes zetten we stagiaires en groepshulpen in als ondersteuning en gebruiken we  babyfoons.
 • Op de momenten dat de medewerkers de kinderen op bed leggen en uit bed halen gebruiken we in de slaapkamers een babyfoon die gevoelig staat afgesteld.
 • Uitstapjes vinden altijd plaats onder leiding van minimaal twee pedagogisch medewerkers.  
 • We gebruiken waar mogelijk ramen en hekjes in plaats van deuren.
 • Ramen die zorgen voor een doorkijk naar een andere groep of ruimte moeten te allen tijde voldoende vrij zijn van schilderingen, memo's en werkjes van de kinderen.
 • De locatiemanagers brengen regelmatig een onaangekondigd bezoek aan hun groepen.
 • Collega's lopen regelmatig bij elkaar binnen; dit maakt onderdeel uit van de huisregels.
 • We besteden structureel aandacht aan het creëren en behouden van een open aanspreekcultuur, bijvoorbeeld door middel van workshops en het bespreken van relevante onderwerpen. Thema's kunnen bijvoorbeeld samenwerking en seksuele ontwikkeling van kinderen zijn, maar ook feedback geven tijdens team- en groepsvergaderingen. 

Achterwachtregeling

Op locaties waar aan het begin en/of eind van de dag één pedagogisch medewerker aanwezig is, maken we gebruik van een professionele achterwachtregeling. Bij een calamiteit kunnen ze een professionele organisatie inschakelen. Bij een melding komt direct -binnen maximaal 15 minuten- een beveiligingsmedewerker naar de locatie. Hierover heeft Yes! afspraken gemaakt met een organisatie die 24 uur per dag beschikbaar is.

Controle

 • De GGD houdt namens de gemeente toezicht op de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ze voeren hiertoe aangekondigd en onaangekondigd inspecties uit op de locaties. De bevindingen staan in een inspectierapport. Deze rapporten vindt u bij de locatie
 • De brandweer controleert de brandveiligheid van de locaties.
 • De Keuringsdienst van Waren ziet toe op de hygiëne op de groepen, keurt het buitenspeelmateriaal en controleert op legionella bacteriën. 
 • De arbodienst inspecteert de arbeidsomstandigheden.

Medewerkers op de groep

Vaste professionele teams van pedagogisch medewerkers verzorgen de opvang. Omdat de meeste pedagogisch medewerkers parttime werken, zijn er per groep meerdere vaste pedagogisch medewerkers werkzaam. Spelenderwijs raken de kinderen ook vertrouwd met de pedagogisch medewerkers en kinderen van de andere groepen, want de groepen ondernemen veel gezamenlijke activiteiten. 

Voor de berekening van het aantal beroepskrachten maken wij gebruik van: www.1ratio.nlOp de peuterspeelgroep begeleiden twee pedagogisch medewerkers de groep kinderen. 

Bij ziekte of afwezigheid van een vaste medewerker kan het voorkomen dat u en uw kind een ander gezicht aantreffen. We werken hiervoor in clusters, zodat medewerkers voornamelijk invallen op dezelfde locaties en groepen. Uiteraard proberen wij wisselingen van pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk te beperken. De locatiemanager en de personeelsplanning zetten zich hier optimaal voor in. In een tijd van personele krapte is dit een enorm grote uitdaging.  

Naast de pedagogisch medewerkers is er ook een pedagogisch team betrokken bij de opvang van uw kind. Dit team bestaat uit pedagogisch coaches, VE-coaches en HBO pedagogisch medewerkers. De teamleider pedagogiek stuurt het team aan. Voor alle kinderen geldt dat we mogelijke ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk willen signaleren. Ieder kind verdient de juiste ondersteuning. Bij Yes! Kinderopvang zit u dus altijd goed.

 • Peuters met een VE-indicatie krijgen op de peuterspeelgroep extra begeleiding van de VE-coaches.
 • Kinderen met een individuele hulpvraag krijgen extra begeleiding van de HBO pedagogisch medewerkers.  
 • Iedere pedagogisch medewerker krijgt training en begeleiding van de pedagogisch coaches. Hiermee vergroten we de kwaliteit van de opvang. Hiervoor is op fulltime basis tien uur per medewerker beschikbaar. Wij zetten deze uren in op locatieniveau.   
 • Het pedagogisch team ondersteunt daarnaast het pedagogisch beleid, de teamoverleggen met een pedagogisch thema en trainingen en cursussen op pedagogisch gebied. Per locatie is hiervoor jaarlijks 50 uur beschikbaar.

Deze inzet van medewerkers zorgt ervoor dat wij alle kinderen bijzonder goede opvang bieden die ver uitstijgt boven welke vorm van ‘oppassen’ dan ook. Yes! Kinderopvang is niet te vergelijken met organisaties die op uw kind passen of die alleen maar oog hebben voor opvang. Ons oog reikt al jaren veel verder dan opvang, wij hebben voortdurend oog voor de ontwikkeling van uw kind, begeleiden uw kind daar optimaal in en stimuleren uw kind op speelse wijze om zich steeds weer verder te ontwikkelen. Yes! Kinderopvang is buitengewoon betrokken bij uw kind en heeft de inzet van medewerkers daarop afgestemd. 

Mentor

Ieder kind heeft een eigen mentor. De naam van de mentor vindt u in 'Mijn opvang'. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers op de groep. Zij is buitengewoon betrokken bij uw kind en kent uw kind goed. Daardoor bouwen ze een hechte band met elkaar op. Uw kind voelt zich veilig bij de mentor. De mentor speelt in op wat uw kind nodig heeft. Ze zet haar pedagogische kennis en vaardigheden in om uw kind te stimuleren zich steeds te ontwikkelen.   

Tot vier jaar volgt de pedagogisch medewerker de diverse ontwikkelingsgebieden op de voet en registreert ze haar observaties in het systeem ‘Kijk!’.  Kijk! bevat veel informatie over de ontwikkeling van jonge kinderen en is bijzonder geschikt om het ontwikkelingsverloop over een langere tijd bij te houden. Bij de dagelijkse overdracht vertelt de mentor u hoe het gaat met de ontwikkeling van uw kind.

Op de BSO hebben uw kind en de mentor goed contact met elkaar. Uw kind kan altijd terugvallen op de mentor. Op school leggen ze de ontwikkeling van uw kind vast, daarom gebruiken wij geen observatiesysteem op de BSO. Uiteraard hebben we wel oog voor de ontwikkeling van uw kind, we volgen met name de sociaal-emotionele ontwikkeling. Opmerkelijke punten bespreekt de mentor met u.

Het kan voorkomen dat de klik ontbreekt tussen u/uw kind en de mentor. Als u dit ervaart, vernemen wij dit graag van u. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met persoonlijke wensen en zullen dan samen met u een oplossing zoeken.  

Heeft u vragen over uw kind op de opvang? Spreek dan gerust de mentor van uw kind aan bij het halen en brengen!      

Pedagogisch beleid

Aan de basis ligt een gedegen pedagogisch beleid dat we met elkaar vanuit de praktijk hebben geschreven. In het pedagogisch beleid staat onder andere beschreven hoe de relaties tussen kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers elkaar kunnen versterken. Ook vermeldt het beleid dat de pedagogisch medewerkers inspelen op wat de kinderen aandragen en daarmee de kinderen de ruimte geven actief te ontdekken. Het beleidsplan is breed gedragen, praktisch en concreet, een plan waar we bijzonder trots op zijn. 

Het plan is samengevat in een pedagogische cirkel die u op iedere locatie tegen kunt komen. Op deze manier verdwijnt het pedagogisch beleid niet in een bureaula, maar biedt het onze medewerkers handvatten bij het omgaan met pedagogische situaties in de dagelijkse praktijk. De cirkel heeft –hoe kan het ook anders– het kind als middelpunt. 

Externe begeleiding

Kinderen kunnen naar het oordeel van Yes! Kinderopvang begeleiding van buitenaf nodig hebben. In dat geval adviseren wij u om externe begeleiding te overwegen. Uiteraard denken wij graag met u mee over passende begeleiding. Kinderen die om medische en/of sociale redenen op het kinderdagverblijf zijn geplaatst, hebben altijd deskundige externe begeleiding.

Niet meer de juiste plek

Een kind dat uitzonderlijk gedrag vertoont, kunnen wij soms in het belang van het kind en de groep niet meer op de gebruikelijke wijze opvangen. Yes! Kinderopvang zal dan naar vermogen verwijzen naar een meer geschikte instantie voor de opvang van dit kind. Indien het gedrag direct gevaar oplevert voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de andere kinderen, zal Yes! Kinderopvang het kind helaas de toegang moeten ontzeggen en het contract moeten ontbinden. Uiteraard informeren we de ouders vooraf uitgebreid over het gedrag van hun kind en bekijken we eerst samen hoe we dit kunnen verbeteren. Dit is onderdeel van ons zorgprotocol. Lees meer over wanneer uw kind niet meer welkom is op de opvang >> 

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag waardoor iemand zich onveilig voelt op een locatie van Yes! Kinderopvang, tolereren we niet. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld: 

 • schreeuwen of heel luid praten vanuit boosheid of woede,
 • grove of kwetsende taal gebruiken,
 • een dreigende fysieke houding aannemen,
 • iemand ongewenst aanraken,
 • gedrag vertonen dat valt onder intimidatie (ook seksuele intimidatie), agressie, mishandeling, bedreiging, verkrachting, racisme of discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, geaardheid, burgerlijke staat of handicap.

Yes! Kinderopvang zal tegen de veroorzakende persoon actie ondernemen. Acties die Yes! Kinderopvang kan nemen zijn:

 • aangifte doen bij de politie,
 • de toegang tot de locatie (tijdelijk) ontzeggen,
 • het contract per direct eenzijdig ontbinden.