Klachten

Loopt u tegen een probleem of onduidelijkheid aan? Wat vervelend! Wij stellen het op prijs als u dit bespreekt met de medewerker en/of locatiemanager. Zij gaan dan samen met u op zoek naar een wederzijds bevredigende oplossing. De gegevens van de locatie(manager) vindt u bij de locatie. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een officiële klacht indienen. Doe dit binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht en via onderstaand formulier. Onder het formulier leest u meer over de afhandeling van de klacht.  

Waarover kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gaan over:

 • gedrag dat Yes! Kinderopvang of een medewerker van Yes! Kinderopvang vertoont of heeft vertoond ten aanzien van u of uw kind
 • (het nalaten van) handelingen en beslissingen die van invloed op u of uw kind zijn
 • de overeenkomst die Yes! Kinderopvang en u hebben ten aanzien van de opvang van uw kind
 • de verzorging van uw kind
 • het aanbod voor de kinderen
 • het pedagogisch handelen op de groep
 • het niet nakomen van afspraken
 • de dienstverlening rondom de omvang
 • de dagelijkse omgang met ouders en kinderen

Ervaart u op dit of op een ander gebied een probleem? Heeft u dit aangekaart bij een medewerker of manager? En komt u er samen niet uit? Dien dan schriftelijk een klacht in via het klachtenformulier. 

Klacht ingediend en dan …

 1. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling direct in werking en stopt de klachtenprocedure.
 2. De klachtenfunctionaris registreert de klacht en de inhoudelijk verantwoordelijke afdeling voor het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft, neemt de klacht inhoudelijk in behandeling.  
 3. De klachtenfunctionaris bewaakt de status en draagt zorg voor een spoedige afhandeling, in ieder geval binnen zes weken nadat u de klacht heeft ingediend. U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang.  
 4. Als de klacht een medewerker betreft, krijgt de medewerker de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk te reageren. 
 5. U ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de ingediende klacht. Indien Yes! Kinderopvang overgaat tot het nemen van maatregelen ontvangt u tevens de concrete termijnen waarop Yes! de maatregelen invoert. 
 6. Na afronding van de klacht zorgt Yes! Kinderopvang voor een sluitende registratie en verwerking in het kindsysteem. 
 7. De klachten en bijbehorende afhandeling worden periodiek gerapporteerd aan de directeur-bestuurder.
 8. Jaarlijks maken wij een jaarverslag klachten. Een verslag betreft een volledig kalenderjaar. Klachten kunnen soms jaaroverstijgend zijn. De informatie in het jaarverslag heeft betrekking op het betreffende kalenderjaar. Het jaarverslag klachten is een officieel document dat we aanleveren aan de GGD. Dit doen wij aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar. Lees hier het jaarverslag 2023

Wat als Yes! Kinderopvang en u er samen niet uitkomen?

Komen Yes! Kinderopvang en u niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang.

Is de klacht niet opgelost via het Klachtenloket Kinderopvang? Dan wordt de klacht een geschil en kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang.