Waar kan ik terecht met een klacht?

Loopt u tegen een probleem of onduidelijkheid aan? Dan kunt u dit uiteraard bespreken met de pedagogisch medewerker en/of locatiemanager. Zij staan ervoor open om zo snel mogelijk samen met u een wederzijds bevredigende oplossing te vinden. Wij vertrouwen erop dat een open en transparante communicatie een goede basis hiervoor is. De gegevens van de locatiemanager vindt u [hier] bij de locatiegegevens.
 
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht schriftelijk melden bij Yes! Kinderopvang. Een klacht kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gaan over:
 • gedrag dat Yes! Kinderopvang of een medewerker van Yes! Kinderopvang vertoont of heeft vertoond ten aanzien van u of uw kind
 • (het nalaten van) handelingen en beslissingen die van invloed op u of uw kind zijn
 • de overeenkomst die Yes! Kinderopvang en u hebben ten aanzien van de opvang van uw kind
 • de verzorging van uw kind
 • het aanbod voor de kinderen
 • het pedagogisch handelen op de groep
 • het niet nakomen van afspraken
 • de dienstverlening rondom de omvang
 • de dagelijkse omgang met ouders en kinderen
Ervaart u op dit of op een ander gebied een probleem? Heeft u dit aangekaart bij een medewerker of manager? En komt u er samen niet uit? Dan verzoeken wij u vriendelijk om een klacht in te dienen.  Doe dit binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de klacht. Twee maanden zien wij in ieder geval als redelijke termijn.

Dien [hier] uw klacht in!

 
De behandeling van uw klacht
 1. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling direct in werking en stopt de klachtenprocedure.
 2. De klachtenfunctionaris registreert de klacht en de inhoudelijk verantwoordelijke afdeling voor het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft, neemt de klacht inhoudelijk in behandeling.  
 3. De klachtenfunctionaris bewaakt de status en draagt zorg voor een spoedige afhandeling, in ieder geval binnen zes weken nadat u de klacht heeft ingediend. U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang.  
 4. Als de klacht een medewerker betreft, krijgt de medewerker de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk te reageren. 
 5. U ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de ingediende klacht. Indien Yes! Kinderopvang overgaat tot het nemen van maatregelen ontvangt u tevens de concrete termijnen waarop Yes! de maatregelen invoert. 
 6. Na afronding van de klacht zorgt Yes! Kinderopvang voor een sluitende registratie en verwerking in het kindsysteem. 
 7. De klachten en bijbehorende afhandeling worden periodiek gerapporteerd aan de directeur-bestuurder.
 8. Jaarlijks maken wij een jaarverslag klachten. Klik [hier] voor het jaarverslag klachten van 2022. Een verslag betreft een volledig kalenderjaar. Klachten kunnen soms jaaroverstijgend zijn. De informatie in het jaarverslag heeft betrekking op het betreffende kalenderjaar. Het jaarverslag klachten is een officieel document dat we aanleveren aan de GGD. Dit doen wij aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar.

Wat als u en Yes! Kinderopvang er niet uitkomen?

Komen Yes! Kinderopvang en u niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich binnen twaalf maanden nadat u de klacht bij Yes! Kinderopvang heeft ingediend, wenden tot  het Klachtenloket Kinderopvang/Geschillencommissie Kinderopvang. Hier kunt u ook terecht als er redelijkerwijs niet van u verlangd kan worden dat u onder de gegeven omstandigheden, de klacht bij Yes! Kinderopvang indient of als de klacht niet binnen zes weken door Yes! Kinderopvang is behandeld. De werkwijze en contactgegevens van het Klachtenloket Kinderopvang vindt u [hier].

application_pdf.png